voor inwoners, met gemeenten
  • Voordat een school een leerling verwijdert moet school de ouders, de leerling en de betrokken groepsleerkracht horen.
  • De reden van de verwijdering moet schriftelijk gemotiveerd worden.
  • De school is verplicht om de Inspectie van Onderwijs en de leerplichtambtenaar in te lichten over een besluit tot verwijdering.
  • Ouders moeten bezwaar kunnen maken tegen de verwijdering van hun kind.
  • Een leerling mag pas definitief van school verwijderd worden als de school een andere school  heeft gevonden, die bereid is het kind toe te laten.