voor inwoners, met gemeenten

Privacyverklaring Regio Gooi en Vechtstreek

Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Regio Gooi en Vechtstreek waarvan het RBL deel uitmaakt, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Voor meer informatie, zie de privacyverklaring van Regio Gooi en Vechtstreek via onderstaande link.

Privacyverklaring Wet politiegegevens RBL (Wpg)

De leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) houdt toezicht op de Leerplichtwet. Ook treedt de leerplichtambtenaar handhavend op bij een overtreding. Het RBL heeft hiervoor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van handhaving van de Leerplichtwet.

Als een leerplichtambtenaar persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een leerplichtambtenaar persoonsgegevens in het kader van zijn boa-taak (zoals het opsporen van strafbare feiten), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing en spreken we over politiegegevens. Deze privacyverklaring ziet enkel op verwerkingen onder de Wpg en betreft een uitleg over hoe het RBL omgaat met politiegegevens. Het RBL heeft ook een privacyverklaring voor verwerkingen onder de AVG, die hier te vinden is.