voor inwoners, met gemeenten

Schoolverzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met een kind/jongere. Daarom werken wij vanuit het Regionaal Bureau Leerlingzaken samen met hulpverleningsinstanties, zodat kinderen/jongeren de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin risicosignalen van verschillende instanties worden verzameld. Kinderen/jongeren die hulp nodig hebben worden zo tijdig opgemerkt.
Ook de leerplichtambtenaar kan een signaal afgeven in de verwijsindex.

Meldcode

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken werkt met de landelijk verplichte meldcode. Wanneer school of de leerplichtambtenaar een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal dit met ouders besproken worden. Zo nodig wordt er hulp georganiseerd of zal Veilig Thuis betrokken worden.

Download hier de folder verwijsindex voor jongeren en de folder verwijsindex voor ouders.