voor inwoners, met gemeenten

Leerlingen die zonder geldige reden niet naar school komen, zijn ongeoorloofd afwezig. Dit verzuim wordt met de leerling en/of ouders besproken. Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij het RBL.

De leerplichtambtenaar voert gesprekken met ouders en leerling om het verzuim te stoppen. Als het nodig is verwijzen wij door naar de jeugdhulpverlening of wordt een (Halt) proces-verbaal opgemaakt.