voor inwoners, met gemeenten

Schoolverzuim kan een signaal zijn dat het niet goed gaat met een kind. Daarom werken wij vanuit het RBL samen met hulpverleningsinstanties, zodat kinderen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin risicosignalen van verschillende instanties worden verzameld. Kinderen die hulp nodig hebben worden zo tijdig opgemerkt.
Ook de leerplichtambtenaar kan een signaal afgeven in de verwijsindex.

Meldcode

Het RBL werkt met de landelijk verplichte meldcode. Wanneer school of de leerplichtambtenaar een vermoeden heeft van huiselijk geweld en/of kindermishandeling zal dit met ouders besproken worden. Zo nodig wordt er hulp georganiseerd of zal Veilig Thuis betrokken worden.

Download hier de folder verwijsindex jongeren en de folder verwijsindex ouders