Sinds de scholen gesloten zijn vanwege de coronacrisis komen er bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) veel vragen binnen over verzuim. Het RBL heeft op dit moment geen handhaafmogelijkheden, maar acteert wel op verzuim dat door de scholen gemeld wordt.

In samenwerking met leerlingen, ouders en scholen wordt hard gewerkt om het onderwijsproces van de leerlingen zoveel mogelijk door te laten gaan. De opening van de primair onderwijs scholen brengt opnieuw allerlei vragen met zich mee; ook hierin ondersteunen we scholen en ouders waar mogelijk.

Dienstverlening

Wanneer de leerplichtambtenaar een verzuimmelding van een school krijgt, wordt dit onderzocht. Er wordt telefonisch contact gezocht met de ouders en leerling om de reden van verzuim te achterhalen. Wanneer het niet lukt om telefonisch contact te krijgen met ouders en leerling, gaat de leerplichtambtenaar bij het gezin/de leerling langs (deurbelbezoek).

Tussen 15 maart t/m 4 mei 2020 zijn er 90 verzuimmeldingen gedaan. Bij zo’n 20 verzuimmeldingen was een huisbezoek noodzakelijk.

Gemeente Aantal meldingen Aantal huisbezoeken
Blaricum 6 1
Eemnes 4 1
Gooise Meren 20 2
Hilversum 33 7
Huizen 16 5
Laren 1 0
Weesp 6 2
Wijdemeren 4 1

 

Ook de verzuimdossiers van de periode voorafgaand aan de corona-crisis worden door het RBL gemonitord en waar nodig wordt er actie ondernomen in samenwerking met de gemeentelijke uitvoeringsdiensten en andere netwerkpartners.

In de periode van 15 maart t/m 4 mei 2020 zijn er bij 1015 jongeren interventies gepleegd, variërend van een adviesgesprek over het recht op onderwijs, loopbaan oriëntatie, verlofaanvragen voor een na-corona -vakantie tot overleggen met samenwerkingspartners en de ouder/leerling.

Hulp aan kwetsbare jongeren via het jongerenteam

Het jongerenteam van het RBL richt zich op jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, voortijdig schoolverlaters en de kwetsbare jongeren (jongeren uit praktijkonderwijs, voortgezet onderwijs, VMBO-basis en mbo niv.1). De dienstverlening van het jongerenteam gaat gewoon door.  Het jongerenteam biedt door middel van (video)bellen begeleiding en loopbaan oriëntatie.

Ook kunnen jongeren digitaal een beroepskeuzetest invullen. Tot nu toe hebben 10 jongeren deze test thuis gedaan en is er een digitale nabespreking geweest.

De verwachting is dat de economische onzekerheid directe gevolgen heeft voor de kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt ; ze verliezen erg makkelijk hun baan.   Het RBL zoekt de komende maanden de nauwe samenwerking met de gemeenten omdat een groot aantal jongeren beroep zal doen op financiële hulp vanuit de gemeente ter overbrugging naar werk en onderwijs.

Voortijdig Schoolverlaters en thuiszitters

Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de branchevereniging  Ingrado verwachten een toename in het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) en thuiszitters op het moment dat de scholen weer open gaan. De verwachting is dat een groep jongeren de veranderingen die het afstandsonderwijs met zich meebrengt niet aan kan en uitgeschreven worden of moeilijk te motiveren zijn om de opleiding te vervolgen. Het RBL houdt daarom rekening met een piek in het aantal schooluitschrijvingen in de komende maanden.

Het RBL werkt nauw samen met de decanen van vo-scholen om de overstap van examenleerlingen naar het mbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. Van 142 examenleerlingen is er geen inschrijving voor een vervolgopleiding bekend (peildatum 4 mei). Het RBL benaderd deze jongeren en biedt waar nodig loopbaan oriëntatie en begeleiding aan en handhaaft waar nodig.

De sluiting van de scholen bood ons in de achterliggende weken ruimte om leerplichtformatie in te zetten voor extra ondersteuning van het jongerenteam. Circa 60 % van de uitgevoerde interventies was gericht op monitoring en begeleiding van jongeren van 18 jaar en ouder. Ook de komende weken zal er extra inzet worden gepleegd om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een schoolinschrijving hebben op 1 oktober en daarmee het aantal VSV-ers te beperken.

Het effect dat de coronacrisis op het aantal thuiszitters heeft is lastig te voorspellen. De scholen, de samenwerkingsverbanden en het RBL werken nauw samen om de jongeren gedurende deze crisis betrokken te houden bij de school. Op het moment dat de scholen weer open gaan zullen we in gezamenlijkheid optreden bij afwezigheid van jongeren.